رئیس اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه خبر داد: فاز بعدی اسکان دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعد از عبور از موج چهارم کرونا

 | تاریخ ارسال: 1400/1/22 | 
رئیس اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر وضعیت اسکان دانشجویان در خوابگاه های این دانشگاه براساس موج چهارم کرونا در کشور را تشریح کرد و گفت: فاز بعدی اسکان در خوابگاه های این دانشگاه پس از عبور از موج چهارم کرونا و تثبیت شرایط انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندس محمدرضا باقری درخصوص اسکان در خوابگاه های این دانشگاه گفت: اسکان دانشجویان در شرایط شیوع بیماری کرونا به صورت فازی صورت می گیرد که هر فاز بطور متوسط ۴۵ روز است.
وی افزود: برای کاهش تراکم در خوابگاه‌ها و امکان استفاده گروه‌های مختلف،  در هر فاز گروه‌های مشمول براساس شرایط آموزشی تعیین می شوند.
مسئول خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: در حال حاضر، فاز ششم اسکان در خوابگاه های این دانشگاه در جریان است که پیش از ابتدای اسفند ۹۸ شروع شده و تا ۳۱ فروردین ادامه دارد.
باقری خاطرنشان کرد: تمام دانشجویان مشمول اسکان در خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شهرهای غیربومی هستند.
وی گفت: از ۱۹ فروردین ماه ورود دانشجویان جدید از شهرستان به خوابگاه های دانشگاه ممنوع شده که علت این تصمیم نیز به منظور کاهش تردد بین‌شهری و همچنین کاهش مخاطرات خوابگاه در وضعیت قرمز شهر تهران است.
رئیس اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: باتوجه به ممنوعیت پذیرش در شرایط فعلی، برگه تاییدیه بهداشتی صادر نمی شود.
باقری افزود: پیش از این برگ تاییدیه بهداشت جهت غربالگری ایشان پیش از ورود به خوابگاه  توسط مرکز بهداشت دانشگاه صادر می شد و البته برخی دانشجویان از مراکز درمانی و بیمارستانی معتبر نیز برگ تاییدیه اخذ می کردند.
وی ادامه داد: خوابگاه‌های این دانشگاه همچنان باز هستند و دانشجویانی که پیش از ۱۹ فروردین در خوابگاه 
ها ساکن بودند، همچنان امکان سکونت برای ایشان فراهم است.
رئیس اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: فاز بعدی اسکان در خوابگاه های این دانشگاه پس از عبور موج چهارم کرونا و تثبیت شرایط از سر گرفته خواهد شد.