فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آز اپتیک
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
زهرا زارع
2
آز اپتیک
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
زهرا زارع
3
آز سیستمهای انرژی الکتریکی
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
معصومه رحیم زاده
4
آز فیزیک حالت جامد
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
محبوبه ستایش مهر
5
آز فیزیک حالت جامد
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
محبوبه ستایش مهر
6
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
پویا هاشمیان
7
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
پویا هاشمیان
8
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
فاطمه دهمرده
9
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
فاطمه دهمرده
10
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
فاطمه دهمرده
11
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سارا فتح اله
12
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سارا فتح اله
13
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سارا فتح اله
14
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سارا فتح اله
15
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
ریحانه سادات متولیان
16
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
ریحانه سادات متولیان
17
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
ریحانه سادات متولیان
18
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
ریحانه سادات متولیان
19
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
فاطمه قدیریان
20
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سمانه خزایی
21
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سمانه خزایی
22
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سمانه خزایی
23
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سمانه خزایی
24
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
فاطمه محمودیان
25
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
فاطمه محمودیان
اولین
قبلی
1
...