فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آز اپتیک
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
زهرا زارع
2
آز اپتیک
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
زهرا زارع
3
آز سیستمهای انرژی الکتریکی
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
معصومه رحیم زاده
4
آز فیزیک حالت جامد
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
محبوبه ستایش مهر
5
آز فیزیک حالت جامد
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
محبوبه ستایش مهر
6
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
پویا هاشمیان
7
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
زهرا زارع
8
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
فاطمه قدیریان
9
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
فاطمه قدیریان
10
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
فاطمه قدیریان
11
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
فاطمه قدیریان
12
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
علیرضا مشهدی
13
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
علیرضا مشهدی
14
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
علیرضا مشهدی
15
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
علیرضا مشهدی
16
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
ستاره ابراهیم نسب نویری
17
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
ستاره ابراهیم نسب نویری
18
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
ستاره ابراهیم نسب نویری
19
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
زهرا زارع
20
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سارا فتح اله
21
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
ستاره ابراهیم نسب نویری
22
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سمانه خزایی
23
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
ریحانه سادات متولیان
24
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سمانه خزایی
25
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14012
کارشناسی
سمانه خزایی
اولین
قبلی
1
...