فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آز اپتیک
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
فاطمه پاهنگ
2
آز انتقال حرارت
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
غلامحسین احمدی بنی
3
آز سیستمهای انرژی الکتریکی
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
معصومه رحیم زاده
4
آز سیستمهای انرژی الکتریکی
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
معصومه رحیم زاده
5
آز فیزیک حالت جامد
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
محبوبه ستایش مهر
6
آز فیزیک حالت جامد
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
محبوبه ستایش مهر
7
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
سمانه خزایی
8
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
سمانه خزایی
9
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
مرتضی باقرزاده فاروجی
10
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
فاطمه قدیریان
11
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
علیرضا مشهدی
12
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
فاطمه قدیریان
13
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
فاطمه قدیریان
14
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
فاطمه قدیریان
15
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
علیرضا مشهدی
16
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
علیرضا مشهدی
17
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
ستاره ابراهیم نسب نویری
18
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
ستاره ابراهیم نسب نویری
19
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
فاطمه دهمرده
20
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
فاطمه دهمرده
21
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
فاطمه دهمرده
22
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
فاطمه دهمرده
23
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
سارا فتح اله
24
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
علیرضا مشهدی
25
آز فیزیک عمومی ۱
فیزیک و مهندسی انرژی
14002
کارشناسی
فاطمه دهمرده
اولین
قبلی
1
...