فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
سیدسجاد موسوی مجد
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور
کارشناسی ارشد
1401
2
آرش صیادعبدی
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور
کارشناسی ارشد
1400
3
امیرحسین قزوینی فیروز
فیزیک- فیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد
1400
4
امیرسجاد فرازبخت
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور
کارشناسی ارشد
1400
5
پارمیدا ابراهیمی
فیزیک
کارشناسی
1400
6
پگاه مناف زاده
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1400
7
پویا هاشمیان
فیزیک-اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد
1400
8
پیمان قائدی ارجنکی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1400
9
حدیث قاییدرحمتی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1400
10
حمید عنابستانی
مهندسی هسته ای -مهندسی پرتو پزشکی
کارشناسی ارشد
1400
11
داود کاملی زاده
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1400
12
راضیه سلیمانی زاده
مهندسی هسته ای -مهندسی پرتو پزشکی
کارشناسی ارشد
1400
13
راضیه مهاجران
فیزیک
کارشناسی
1400
14
رضا جعفری منور
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1400
15
ریحانه محسنی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1400
16
زهرا اکبری
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1400
17
زینب خرم پور
فیزیک- فیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد
1400
18
سمیه زمانی
مهندسی هسته ای-گداخت هسته ای
کارشناسی ارشد
1400
19
سیاوش کریمی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1400
20
سیدمیلاد حسینی لعل آبادی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1400
21
شکوفه حشمت
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1400
22
علی کشاورزمحمدیان
فیزیک- فیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد
1400
23
فاطمه پشت شیخانی
فیزیک-اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد
1400
24
فاطمه تفتیش
مهندسی هسته ای-گداخت هسته ای
کارشناسی ارشد
1400
25
فاطمه مظهری
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور
کارشناسی ارشد
1400
اولین
قبلی
1
...