فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
پارمیدا ابراهیمی
فیزیک
کارشناسی
1400
2
راضیه مهاجران
فیزیک
کارشناسی
1400
3
امیررضا اسدی
مهندسی هسته ای-کاربردپرتوها
کارشناسی ارشد
1399
4
پریسا چاجی
فیزیک- فیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد
1399
5
حسن رستمی
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور
کارشناسی ارشد
1399
6
رومینا خوشنویسان
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1399
7
زهرا کشمیر
فیزیک-اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد
1399
8
سینا طلوعی جدی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1399
9
شیما کاوشی
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور
کارشناسی ارشد
1399
10
عاطفه محمدی فشارکی
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1399
11
علی سوختانلو
فیزیک- فیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد
1399
12
فائزه جامع هلان
فیزیک- فیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد
1399
13
فاطمه ارشادی مقدم
فیزیک- فیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد
1399
14
فاطمه عظیمی نانوایی
مهندسی هسته ای -مهندسی پرتو پزشکی
کارشناسی ارشد
1399
15
فاطمه مومن
فیزیک- فیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد
1399
16
فرخنده مرتضوی
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1399
17
فرشید طاهرزاده
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1399
18
کیمیا قاسمی ارزنانی
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1399
19
کیمیا قره خانی
مهندسی هسته ای -مهندسی پرتو پزشکی
کارشناسی ارشد
1399
20
مجید رستم پور
فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
کارشناسی ارشد
1399
21
مهشاد یگانه مبین
مهندسی هسته ای-گداخت هسته ای
کارشناسی ارشد
1399
22
نرجس زارع یرجی
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور
کارشناسی ارشد
1399
23
نیما نوروزی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1399
24
هدی اجیل چی مشهدی
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1399
25
آریا ایماق نائینی
فیزیک-ماده چگال
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...