فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
سارا مردان پورجرتوده
مهندسی انرژی
کارشناسی
1399
2
آریا ایماق نائینی
فیزیک-ماده چگال
کارشناسی ارشد
1398
3
احسان شمسی
فیزیک-اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد
1398
4
الهه مقدمی
مهندسی هسته ای-گداخت هسته ای
کارشناسی ارشد
1398
5
پرنیان محسنیان
فیزیک-اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد
1398
6
پریسا صادقلی دیزجی
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1398
7
حبیب حبیبیان
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1398
8
خشایار تاجی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1398
9
دانیال کمانی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1398
10
سمیه حشمدار
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1398
11
شایان شهیدی صادقی
مهندسی هسته ای-راکتور
کارشناسی ارشد
1398
12
علی کریمی
فیزیک-اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد
1398
13
فهیمه دین محمدی
مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی
کارشناسی ارشد
1398
14
محسن نیک بین
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1398
15
محمد رفیعیان
مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی
کارشناسی ارشد
1398
16
محمد زرگرانی
فیزیک-اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد
1398
17
محمدرضا گرامی صادقیان
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1398
18
محمدعلی امیرگان
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1398
19
مریم میرزاعبداللهی ها
مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی
کارشناسی ارشد
1398
20
نسترن هاشمی سنجانی
فیزیک
کارشناسی
1398
21
یاسر خادمی
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1398
22
احسان صدری
مهندسی انرژی
کارشناسی
1397
23
ارزوسادات حسینی
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1397
24
امیرحسین رضائی
فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
کارشناسی ارشد
1397
25
امیرحسین نظری
مهندسی هسته ای-گداخت هسته ای
کارشناسی ارشد
1397
اولین
قبلی
1
...