فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
امیررضا اسدی
مهندسی هسته ای-کاربردپرتوها
کارشناسی ارشد
1399
2
حسن رستمی
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور
کارشناسی ارشد
1399
3
رومینا خوشنویسان
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1399
4
سینا طلوعی جدی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1399
5
فرخنده مرتضوی
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1399
6
فرشید طاهرزاده
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1399
7
مجید رستم پور
فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
کارشناسی ارشد
1399
8
نیما نوروزی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1399
9
آریا ایماق نائینی
فیزیک-ماده چگال
کارشناسی ارشد
1398
10
احسان شمسی
فیزیک-اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد
1398
11
ادریس قاسم پور
مهندسی انرژی
کارشناسی
1398
12
الهه مقدمی
مهندسی هسته ای-گداخت هسته ای
کارشناسی ارشد
1398
13
امیر قره حسنلو
مهندسی هسته ای-کاربردپرتوها
کارشناسی ارشد
1398
14
پرنیان محسنیان
فیزیک-اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد
1398
15
پریسا صادقلی دیزجی
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1398
16
تینا بیاتیان
مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی
کارشناسی ارشد
1398
17
حبیب حبیبیان
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1398
18
حسن کمال زارع
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1398
19
حسین زارعی اشتلق
فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
کارشناسی ارشد
1398
20
حسین سلطانپور
مهندسی هسته ای-راکتور
کارشناسی ارشد
1398
21
حسین فرجی
فیزیک-ماده چگال
کارشناسی ارشد
1398
22
حسین نصیری
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1398
23
خشایار تاجی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1398
24
دانیال کمانی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1398
25
زهرا عزیزی
فیزیک-ماده چگال
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...