فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ابوالفضل شهریارپناه
مهندسی انرژی
کارشناسی
1402
2
اتنا نوری
فیزیک
کارشناسی
1402
3
احسان هاشمی
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1402
4
احمد اسماعیل زاده
مهندسی انرژی
کارشناسی
1402
5
ارش منوچهری
مهندسی انرژی
کارشناسی
1402
6
ارشیا مختاری
فیزیک
کارشناسی
1402
7
ارغوان قضات
فیزیک
کارشناسی
1402
8
ارمین ابراهیمی رفسنجانی
فیزیک
کارشناسی
1402
9
ارمین پرواره
فیزیک-اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد
1402
10
ارمین ویسی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1402
11
اریا انصاری صدرابادی
فیزیک
کارشناسی
1402
12
اشکان رخشانی مقدم
فیزیک
کارشناسی
1402
13
الهه فلاح
فیزیک
کارشناسی
1402
14
الهه نیک ائین کوپائی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1402
15
الینا قربانعلی زاده
مهندسی انرژی
کارشناسی
1402
16
امنه نیک نژادیان
مهندسی هسته ای-گداخت هسته ای
کارشناسی ارشد
1402
17
امیر بهرامی یاجلو
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1402
18
امیر نظری
فیزیک
کارشناسی
1402
19
امیرحسین جوادی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1402
20
امیرحسین ذکاوتی ساربانقلی
فیزیک
کارشناسی
1402
21
امیرحسین رحمان پرور
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1402
22
امیرحسین نصراللهی
مهندسی هسته ای -مهندسی پرتو پزشکی
کارشناسی ارشد
1402
23
امیررضا جباری موحد
فیزیک
کارشناسی
1402
24
امیررضا خالقیان
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1402
25
امیررضا شبان
فیزیک-اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد
1402
اولین
قبلی
1
...