فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
اتیلا ماه نسائی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1400
2
اذین سالارخانی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1400
3
ارش صیادعبدی
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور
کارشناسی ارشد
1400
4
ارغوان رکنی
مهندسی هسته ای -مهندسی پرتو پزشکی
کارشناسی ارشد
1400
5
ارمیا رخشانی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1400
6
ارمیتا گنجی
فیزیک
کارشناسی
1400
7
امیدرضا محرابی سی سخت
مهندسی انرژی
کارشناسی
1400
8
امیر جهانبخش
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1400
9
امیرحسام صفری
فیزیک
کارشناسی
1400
10
امیرحسین اسوده کاررودسری
فیزیک
کارشناسی
1400
11
امیرحسین اکبری
مهندسی انرژی
کارشناسی
1400
12
امیرحسین جهان تیغ
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور
کارشناسی ارشد
1400
13
امیرحسین خاکزادکهل دشت
مهندسی هسته ای -مهندسی پرتو پزشکی
کارشناسی ارشد
1400
14
امیرحسین خدامرادی
مهندسی هسته ای-کاربردپرتوها
کارشناسی ارشد
1400
15
امیرحسین شکیبائی ابرندابادی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1400
16
امیرحسین قزوینی فیروز
فیزیک- فیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد
1400
17
امیرحسین کردی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1400
18
امیررضا گل میمی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1400
19
امیرسجاد فرازبخت
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور
کارشناسی ارشد
1400
20
امیرعباس دبستانی
فیزیک
کارشناسی
1400
21
امیرعرفان ادبی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1400
22
امیرمحمد دهقانی فخراباد
مهندسی انرژی
کارشناسی
1400
23
امیرمحمد شهریاری
فیزیک
کارشناسی
1400
24
امیرمحمد فقیه
فیزیک
کارشناسی
1400
25
ایمان زارع
فیزیک
کارشناسی
1400
اولین
قبلی
1
...