فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
آروین نظری
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1401
2
ابوالحسن خدری
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی
کارشناسی ارشد
1401
3
ابوالفضل جمعه نژاد
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
4
اتیلا حکاک قزوینی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
5
احمدرضا فاضلی کیا
فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
کارشناسی ارشد
1401
6
ارزو عابدپور
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
7
ارشیا رستمی نادری
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
8
ارمین ابراهیمی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
9
اریا گودرزی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
10
اریتا یزدانی دماوندی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
11
ارین محمدی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
12
اکبر خادم ربانی قراسقال
فیزیک-گرانش و کیهان شناسی
دکتری
1401
13
الهام بخشی
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1401
14
الهه بهبودی
مهندسی فتونیک
کارشناسی ارشد
1401
15
امید افرا
مهندسی هسته ای-کاربردپرتوها
کارشناسی ارشد
1401
16
امیرجواد پربارجکتاج الدینانی
مهندسی هسته ای-کاربردپرتوها
کارشناسی ارشد
1401
17
امیرحسین حسن ابادی
فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
کارشناسی ارشد
1401
18
امیررضا حیدری
فیزیک
کارشناسی
1401
19
امیررضا خسروی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
20
امیررضا دستورانی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
21
امیرمحمد اسمی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
22
امیرمسعود حرثی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
23
امیرمهدی بیتا
فیزیک
کارشناسی
1401
24
امین رحمانی
مهندسی انرژی
کارشناسی
1401
25
امین مقیمی
فیزیک- فیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد
1401
اولین
قبلی
1
...