بایگانی بخش Research Laboratory

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Laser Labratory

img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Advance Nuclear Laboratory

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Low-Level Activity Laboratory

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Detection and Neutron Laboratory

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Advance Nuclear Laboratory

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Medical Radiation Laboratory

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Renewable Energies Laboratory

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ -

Surface Physics and Nanotechnology Laboratory

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ -

Nuclear Laboratory

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ -

Health Physics and Radiation Dosimetry Laboratory

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ -

Modern Lab

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ -

Optics and Photonics Laboratory

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

Energy Audit Laboratory

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

Nuclear Fusion Laboratory

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

Reactor Simulator Laboratory

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

Taban Tokamak Laboratory

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

Helicon Plasma Laboratory

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

Alborz Tokamak Laboratory

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ -

Laboratories