بایگانی بخش آزمایشگاه های پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

اپتیک و فتونیک

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

اکتیویته سطح پایین

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

آشکارسازی و نوترون

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

پرتوپزشکی

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

پلاسمای هلیکن

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

لیزر پیشرفته

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

توکامک البرز

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

توکامک تابان

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

سیمولاتور راکتور

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

شتاب‎دهنده و کاربردها

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

فیزیک سطح و نانوفناوری

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

فیزیک مدرن

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

گداخت هسته ای

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

ممیزی انرژی

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

هسته ‎ای پیشرفته

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

هسته ‎ای

img_yw_news
سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰ -

آزمایشگاه های پژوهشی