دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 

دکتر پرویز پروین
رییس دانشکده
پست الکترونیکی: parvinaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۳

وب سایت  


دکتر 
مرتضی حبیبی      
معاون پژوهش، تحصیلات تکمیلی و بین الملل            
پست الکترونیکی: mortezahabibiaut.ac.ir            
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۴     
     
وب سایت       


دکتر 
هوشیار نوشاد
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
پست الکترونیکی: hnoshadaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۴

وب سایت 


دکتر حسین آفریده
مدیر گروه آموزشی مهندسی هسته ای

پست الکترونیکی: hafaridehaut.ac.ir
شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۰

وب سایت 
دکتر علی بوالی
مدیر گروه آموزشی فیزیک
پست الکترونیکی: alibavaliaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۱

وب سایت
دکتر مریم فانی
مدیر گروه آموزشی مهندسی انرژی
پست الکترونیکی: mfaniaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۳


وب سایت مهندس رسول سعیدی 
مدیر مالی و اداری
پست الکترونیکی: r_saeidiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۲۰


 


 


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.1299.1914.fa
برگشت به اصل مطلب