دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- مسئولین دانشکده
مسئولین مسئولین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/16 | 
دکتر پرویز پروین
رییس دانشکده
پست الکترونیکی: parvinaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۳
وب سایت 

دکتر 
مرتضی حبیبی      
معاون پژوهش، تحصیلات تکمیلی و بین الملل            
پست الکترونیکی: mortezahabibiaut.ac.ir            
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۴     
     
وب سایت       

دکتر 
هوشیار نوشاد
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
پست الکترونیکی: hnoshadaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۴

وب سایت 

دکتر حسین آفریده

مدیر گروه آموزشی مهندسی هسته ای
پست الکترونیکی: hafaridehaut.ac.ir
شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۰

وب سایت 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.1299.8920.fa
برگشت به اصل مطلب