دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- هیات علمی
هیات علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
اساتید


 حسین آفریده

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:
hafaridehaut.ac.ir

شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۰  

وب سایت


نگار اشعری آستانی
مرتبه علمی:
استادیار
پست الکترونیکی:
ashariaut.ac.ir
شماره تلفن:

۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۶
وب سایت


 
رضا امراللهی بیوکی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:
amrollahiaut.ac.ir
شماره تلفن:

۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۲
وب سایت


 
داود ایرجی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: irajiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۷
وب سایت


مهدی ابراهیمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: maebrahimiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۱
وب سایت


 
علی بوالی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: alibavaliaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۱
وب سایت


 
پرویز پروین
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: parvinaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۳


وب سایت


 
امیر جعفرقلی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: ajafargholiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۵
وب سایت

 
مرتضی حبیبی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: mortezahabibiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۴
وب سایت


 
حمیدرضا حبیبیان
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: habibiyanaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۷
وب سایت


مهدی خاکیان
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: khakianaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۵
وب سایت


 
محمدحسین رازبین
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: m.razbinaut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۰
وب سایت

عباسط رستمی
مرتبه علمی: استادیار


داریوش رضائی اوچبلاغ
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: ddrezaeyaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۰
وب سایت دانشگاه


سعید ستایشی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: setayeshaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۲
وب سایت دانشگاه


 
شهیار سرآمد
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: ssaramadaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۸
وب سایت دانشگاه


مهدی سهرابی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: m.sohrabiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۶
وب سایت دانشگاه


 
فرزانه شایگان‏‏فر
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: fshayeganfaraut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۶۲
وب سایت دانشگاه


مجتبی شمسائی زفرقندی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: pyshamaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۵
وب سایت دانشگاه

 
سعید طالبی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: sa.talebiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۳
وب سایت دانشگاه


حسین عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: abbasiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۲
وب سایت دانشگاه


مریم فانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: mfaniaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۳
وب سایت دانشگاه


 
داود کمانی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: kamaniaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۴
وب سایت دانشگاه


فرح مرصوصی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: marsusiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۱
وب سایت دانشگاه


خسرو معدنی
پور
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: madanipouraut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۸۲
وب سایت دانشگاه


 
محمد مهرآفرین
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: mehrafaraut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۷
وب سایت دانشگاه


 
معصومه محمدیان
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:  mohamadianaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۸۱
وب سایت دانشگاه


کاووس میرعباس
زاده
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: mirabbasaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۸
وب سایت دانشگاه


 
هوشیار نوشاد
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: hnoshadaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۴
وب سایت دانشگاهاساتید همکار

 دکتر محمدرضا آقایی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: 
aghaeistudysolar.uni-freiburg.de
mohammadreza.aghaeiimtek.uni-freiburg.de
 


دکتر 
رضا کریمی
مرتبه علمی :
پست الکترونیکی: 

 

وب سایت 


  اساتید بازنشسته         
 


                           


دکتر 
حسین آقاحسینی نائینی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: raghahosaut.ac.i r


وب سایت دانشگاه


مهندس مرتضی صبا

مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: sabaaut.ac.ir


وب سایت دانشگاه


دکتر 
اسحق صوفی املشی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: soufiaut.ac.ir


وب سایت دانشگاه

 

دکتر هوشنگ عراقی کزاز
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: araghiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۳
وب سایت دانشگاه


دکتر 
رضا کریمی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: r.karimi۱۳aut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۸۱
وب سایت دانشگاه


دکتر 
بهروز مراغهچی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: behrouzaut.ac.ir


وب سایت دانشگاه

 

دکتر 
سید علی موسوی زرندی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: moussaviaut.ac.ir


وب سایت دانشگاه

مهندس سیدمحمدتقی هاشمی نکو

مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: hashemeeaut.ac.ir


وب سایت دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find-17.1301.2424.fa.html
برگشت به اصل مطلب