دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- هیات علمی
هیات علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 


دکتر حسین آفریده

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:
hafaridehaut.ac.ir

شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۰  

وب سایت


دکتر 
نگار اشعری آستانی
مرتبه علمی:
استادیار
پست الکترونیکی:
ashariaut.ac.ir
شماره تلفن:

۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۵
وب سایت


دکتر 
رضا امراللهی بیوکی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:
amrollahiaut.ac.ir
شماره تلفن:

۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۲
وب سایت


دکتر 
داود ایرجی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: irajiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۷
وب سایت


دکتر 
علی بوالی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: alibavaliaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۱
وب سایت
دکتر عاطفه بهزادی فروغ
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:
behzadifaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۶۲
وب سایت


دکتر 
پرویز پروین
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: parvinaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۳
وب سایت


دکتر 
امیر جعفرقلی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: ajafargholiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۵
وب سایت


دکتر 
مرتضی حبیبی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: mortezahabibiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۴
وب سایت


دکتر 
حمیدرضا حبیبیان
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: habibiyanaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۷
وب سایت


دکتر 
مهدی خاکیان
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: khakianaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۵
وب سایت


دکتر 
محمدحسین رازبین
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: m.razbinaut.ac.ir
شماره تلفن: 

وب سایت


دکتر 
داریوش رضائی اوچبلاغ
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: ddrezaeyaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۰
وب سایت دانشگاه


دکتر 
سعید ستایشی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: setayeshaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۲
وب سایت دانشگاه


دکتر 
شهیار سرآمد
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: ssaramadaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۸
وب سایت دانشگاه


دکتر 
مهدی سهرابی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: m.sohrabiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۶
وب سایت دانشگاه


دکتر 
فرزانه شایگان‏‏فر
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: fshayeganfaraut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۶۲
وب سایت دانشگاه

دکتر مجتبی شمسائی زفرقندی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: pyshamaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۵
وب سایت دانشگاه

دکتر سعید طالبی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: sa.talebiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۳
وب سایت دانشگاه

دکتر حسین عباسی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: abbasiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۲
وب سایت دانشگاه

دکتر مریم فانی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: mfaniaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۳
وب سایت دانشگاه

دکتر رضا کریمی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: r.karimi۱۳aut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۸۱
وب سایت دانشگاه

دکتر داود کمانی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: kamaniaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۴
وب سایت دانشگاه

دکتر فرح مرصوصی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: marsusiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۱
وب سایت دانشگاه

دکتر خسرو معدنیپور
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: madanipouraut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۸۲
وب سایت دانشگاه

دکتر محمد مهرآفرین
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: mehrafaraut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۷
وب سایت دانشگاه

دکتر معصومه محمدیان
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:  mohamadianaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۰۰
وب سایت دانشگاه

دکتر کاووس میرعباسزاده
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: mirabbasaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۸
وب سایت دانشگاه

دکتر هوشیار نوشاد
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: hnoshadaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۴
وب سایت دانشگاه

  اساتید بازنشسته                                     

دکتر حسین آقاحسینی نائینی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: raghahosaut.ac.i r


وب سایت دانشگاه

مهندس مرتضی صبا
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: sabaaut.ac.ir


وب سایت دانشگاه

دکتر اسحق صوفی املشی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: soufiaut.ac.ir


وب سایت دانشگاه

دکتر بهروز مراغهچی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: behrouzaut.ac.ir


وب سایت دانشگاه

دکتر سید علی موسوی زرندی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: moussaviaut.ac.ir


وب سایت دانشگاه

مهندس سیدمحمدتقی هاشمی نکو
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: hashemeeaut.ac.ir


وب سایت دانشگاه

دکتر هوشنگ عراقی کزاز
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: araghiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۳
وب سایت دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.1301.2424.fa
برگشت به اصل مطلب