دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/20 | 

آمنه امیرلو

کارشناس امور پژوهشی
research.pheeaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۱۳

الناز بختیاری


کارشناس کتابداری
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۰۸

مهندس فرهاد حاجی محمدعلی


کارشناس کامپیوتر
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۰۸

مهندس سید محسن حسینی سرفیروزآبادی

کارشناس آموزشی
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۱۵

مهندس بهجت الملوک حیدری

کارشناس آموزشی
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۱۴

علی خسروی

کارشناس امور پشتیبانی 
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۲۲

فاطمه رجبی

کارشناس خدمات آموزشی(تحصیلات تکمیلی)
پست الکترونیکی:   grad.pheeaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۱۰-۶۴۵۴۵۲۱۱

مهندس زهرا زینعلی

مسئول شبکه و وب‌سایت کامپیوتر
پست الکترونیکی:zeinaliaut.ac.ir 
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۲۵

مهندس رسول سعیدی

مدیر مالی و اداری
پست الکترونیکی:r_saeidiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۲۰

مهندس حسین صالحی


کارشناس خدمات آموزشی
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۱۶

مهندس مهرداد صالحیان

کارشناس آموزشی
پست الکترونیکی:salehianaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۱۵

هادی غرقابی

مسئول دفتر
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۰۰

مجتبی کاظمی قنبرآبادی

تکنسین آزمایشگاه
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۶۰

مهدی موسایی

کارشناس خدمات آموزشی( کارشناسی)
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۱۲

احمد هوشور

مسئول انتشارات
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۰۹

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.1302.1115.fa
برگشت به اصل مطلب