دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- اطلاعیه و اخبار
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۹ اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 
 ارتباط با گروههای دانشکده جهت راهنمایی دانشجویان برای اخذ دروس جبرانی و موارد مربوط به رشته گرایش :
رشته مهندسی هسته ای - گداخت هسته ای
جناب آقای دکتر حبیبی 
mortezahabibiaut.ac.ir

رشته مهندسی هسته ای- کاربرد پرتوها 
جناب آقای دکتر آفریده
تلفن ۶۴۵۴۵۲۳۰

رشته مهندسی هسته ای- راکتور
و رشته مهندسی سیستم های انرژی 
جناب آقای دکتر طالبی
sa.talebiaut.ac.ir

رشته مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی
جناب آقای دکتر سرآمد 
ssaramadaut.ac.ir

رشته فیزیک و مهندسی فتونیک
جناب آقای دکتر حبیبیان
habibiyanaut.ac.ir

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
grad.pheeaut.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.1313.5673.fa
برگشت به اصل مطلب