دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- اطلاعیه و اخبار
داوطلبین دکتری استعدادهای درخشان سال ۱۴۰۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/11 | 
قابل توجه داوطلبین دکتری استعدادهای درخشان سال ۱۴۰۰ شماره پرونده داوطلبین دکتری استعدادهای درخشان سال ۱۴۰۰ دعوت شده به مصاحبه به شرح زیر است:

۱۶۹۷۴
۱۷۱۳۲
۱۷۱۵۶
۱۶۹۴۲
۱۶۹۷۹
۱۷۳۷۹

 
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.1313.7945.fa
برگشت به اصل مطلب