دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- مهندسی انرژی
دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/19 | 
دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی، گرایش سیستم های انرژی
 
واحدهای مورد نیاز برای فارغ ‏التحصیلی
نوع درس تعداد واحدهای لازم
دروس جبرانی -
دروس اصلی ۱۲
دروس تخصصی انتخابی ۱۲
سمینار و پایان نامه ۸
جمع ۳۲
 
 
دروس اصلی
ردیف نام درس تعداد واحد سرفصل درس پیشنیاز یا همنیاز
۱ تحلیل سیستمهای انرژی ۳ سرفصل -
۲ برنامه ریزی ریاضی پیشرفته ۳ سرفصل -
۳ مهندسی فرآیند ۳ سرفصل -
۴ قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک ۳ سرفصل -
۵ مبانی اقتصاد ۳ سرفصل -
 
دروس تخصصی و انتخابی
ردیف نام درس تعداد واحد سرفصل درس پیشنیاز یا همنیاز
۱ مدلسازی انرژی ۳ سرفصل تحلیل سیستم های انرژی
۲ انرژی و محیط زیست ۳ سرفصل تحلیل سیستم های انرژی
۳ توسعه بهینه سیستمهای انرژی الکتریکی ۳ سرفصل تحلیل سیستم های انرژی ، مبانی اقتصاد، برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
۴ اقتصاد منابع انرژی پایان­ پذیر ۳ سرفصل مبانی اقتصاد
۵ بهینه سازی جریان اکسرژی ۳ سرفصل -
۶ تکنولوژی Pinch ۳ سرفصل -
۷  اقتصاد سنجی ۳ سرفصل مبانی اقتصاد
۸ انرژی و اقتصاد ۳ سرفصل تحلیل سیستم های انرژی، مبانی اقتصاد
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.2290.6207.fa
برگشت به اصل مطلب