دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- آزمایشگاه های پژوهشی
اکتیویته سطح پایین اکتیویته سطح پایین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/7 | 
  • آزمایشگاه اندازه گیری اکتیویته پایین
     

این آزمایشگاه به منظور آنالیز نمونه های گازی با اکتیویته پایین راه اندازی شده است. نمونه های گازی نظیر رادیوزنون ها که گسیلنده بتا-گاما می باشند، با استفاده از روش همفرودی بتدر این آزمایشگاه آشکارسازهای گامای NaI(Tl) چاهکدار، آشکارساز سوسوزن پلاستیک و سیستم طیف نگاری دیجیتال و سیستم های  کامپیوتری مورد نیاز وجود دارد که انجام تحقیقات مختلف در حوزه طیف نگاری و آنالیز نمونه های گازی با اکتیویته پایین را میسر می نماید.ا-گاما طیف آنها ثبت شده و اکتیویته آنها پس از تحلیل طیف تعیین می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.4448.8772.fa
برگشت به اصل مطلب