دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- پژوهش
فیزیک چند رشته‌ای فیزیک چند رشته‌ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/17 | 

محورهای اصلی

  • - بیوفتونیک
  • - بیوفیزیک
  • - فیزیک شیمی
  • - فتونیک مجتمع
  • - آزمایشگاه تراشهای
  • - سامانههای میکروالکترومکانیک
  • - سامانههای میکروسیال
  • - نانوالکترونیک
  • - نانوفتونیک
  • - محاسبات کوانتومی و نوری
 
آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی مربوطه:
 

-پژوهشکده اپتیک، لیزر و فتونیک -آزمایشگاه فیزیک سطح و نانوفناوریاساتید مربوطه:
 
نگار اشعری آستانی
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: 
پست الکترونیک:
ashariaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۵
وبسایت دانشگاه

پرویز پروین
مرتبه علمی: استاد
زمینههای تحقیقاتی: لیزر، طیفسنجی لیزری، لیزر تار نوری، نانوفتونیک، بیوفتونیک، اندرکنشهای غیرخطی لیزر
پست الکترونیک: parvinaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۳
وبسایت دانشگاه

امیر جعفرقلی
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: الکترودینامیک، نانوفتونیک، فرامواد، آنتن‏‌ها، اپتیک
پست الکترونیک: ajafargholiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۲۴۵
وبسایت دانشگاه

حمیدرضا حبیبیان
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: فتونیک مجتمع، آزمایشگاه تراش‌ه‏ای، سامانههای میکروالکترومکانیک، سامانه‏‌های میکروسیال، نانوالکترونیک، محاسبات نوری
پست الکترونیک: habibiyanaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۷
وبسایت دانشگاه

محمدحسین رازبین
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: بیوفیزیک، نظریه ماده نرم، فیزیک آماری
پست الکترونیک: m.razbinaut.ac.ir
شماره تلفن:
وبسایت دانشگاه

فرزانه شایگان‏‏فر
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: خواص الکترونیک و اپتوالکترونیک نانوساختارها، سامانه‏‏‌های محاسباتی مقیاس نانو، یادگیری ماشین
پست الکترونیک: fshayeganfaraut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۶۲
وبسایت دانشگاه

خسرو معدنیپور
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: اپتیک، فتونیک، حسگرها
پست الکترونیک: madanipouraut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۴۰
وبسایت دانشگاه

کاووس میرعباسزاده
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: فیزیک ماده چگال، نانوفیزیک، نانوالکترونیک
پست الکترونیک: mirabbasaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۸
وبسایت دانشگاه

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.742.2135.fa
برگشت به اصل مطلب