دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- پژوهش
فیزیک کاربردی فیزیک کاربردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/17 | 
محورهای اصلی
  • فیزیک ماده چگال
  • اپتیک و لیزر

 
 آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی مربوطه:
 
-اپتیک و فتونیک -آزمایشگاه لیزر

-پژوهشکده اپتیک، لیزر و فتونیک -آزمایشگاه فیزیک سطح و نانوفناوری

-آزمایشگاه فیزیک مدرناساتید مربوطه:
علی بوالی
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: اپتیک، طیفسنجی فلورسانس، فتونیک محیط‏های بی‏نظم، لیدار
پست الکترونیک: alibavaliaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۱
وبسایت 

پرویز پروین
مرتبه علمی: استاد
زمینههای تحقیقاتی: لیزر، طیفسنجی لیزری، لیزر تار نوری، نانوفتونیک، بیوفتونیک، اندرکنشهای غیرخطی لیزر
پست الکترونیک: parvinaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۳
وبسایت 

محمدحسین رازبین
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: بیوفیزیک، نظریه ماده نرم، فیزیک آماری
پست الکترونیک: m.razbinaut.ac.ir
شماره تلفن:
وبسایت دانشگاه

فرزانه شایگان‏‏فر
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: خواص الکترونیک و اپتوالکترونیک نانوساختارها، سامانه‏‌های محاسباتی مقیاس نانو، یادگیری ماشین
پست الکترونیک: fshayeganfaraut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۶۲
وبسایت دانشگاه

حسین عباسی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: درمان پزشکی مبتنی بر پلاسمای سرد، سامانههای پیچیده
پست الکترونیک: abbasiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۲
وبسایت دانشگاه

هوشنگ عراقی کزاز
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: فیزیک ماده چگال، نانوفیزیک، فیزیک سطح، شبیهسازی دینامیک مولکولی
پست الکترونیک: araghiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۳
وبسایت دانشگاه

فرح مرصوصی
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: فیزیک ماده چگال
پست الکترونیک: marsusiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۱
وبسایت دانشگاه

خسرو معدنیپور
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: اپتیک، فتونیک، حسگرها
پست الکترونیک: madanipouraut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۴۰
وبسایت دانشگاه

کاووس میرعباسزاده
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: فیزیک ماده چگال، نانوفیزیک، نانوالکترونیک
پست الکترونیک: mirabbasaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۸
وبسایت دانشگاه

هوشیار نوشاد
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: الکترودینامیک، ریاضی فیزیک، سامانه‏‌های پیچیده
پست الکترونیک: hnoshadaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۴
وبسایت دانشگاه
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.742.2205.fa
برگشت به اصل مطلب