دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- پژوهش
فیزیک بنیادین فیزیک بنیادین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/17 | 

محورهای اصلی

  • فیزیک نجوم و کیهانشناسی
  • ریاضی فیزیک
  • سامانههای غیرخطی و پیچیده
  • مکانیک کوانتومی
  • مکانیک آماری
  • نظریه ریسمان
 
آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی مربوطه:

آزمایشگاه کیهان‌شناسی و ساخت قطعات کیهانی

 


اساتید مربوطه:
دکتر مهدی خاکیان
مرتبه علمی: استادیار
زمینههای تحقیقاتی: کیهانشناسی

پست الکترونیک: aut.ac.irkhakian
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۵
وب سایت

داود کمانی
مرتبه علمی: استاد
زمینههای تحقیقاتی: نظریه ریسمان، ریاضی فیزیک، کیهانشناسی
پست الکترونیک: kamaniaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۴

وب سایت

محمد مهرآفرین
مرتبه علمی: استاد
زمینههای تحقیقاتی: مکانیک آماری، تلاطم، ترابرد اسپینی، مکانیک کوانتومی
پست الکترونیک: mehrafaraut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۷

وب سایت

هوشیار نوشاد
مرتبه علمی: دانشیار
زمینههای تحقیقاتی: الکترودینامیک، ریاضی فیزیک، سامانه‎‎های پیچیده
پست الکترونیک: hnoshadaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۴

وب سایت


 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=17.742.2529.fa
برگشت به اصل مطلب